higasa

May wights be wildered and wonders happen May cliffs be shattered and the world shaken

Category: [TouRan] Drabble

[Drabble] [TouRan] Bạch đầu ngâm

Author : higasa

Disclaimer : tự biết thân biết phận không dám rớ…

Pairing : toàn tình đơn phương cả thôi, méo có pairing đâu

.

Bạch đầu ngâm

Read the rest of this entry »

Advertisements

[Drabble] [TouRan] Tầm mộng

Author : higasa

Disclaimer : tự biết thân biết phận không dám rớ…

Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

Genre : AU, TWT, horror, deathfic, crossdressing

Rating : M

Note : series drabble Minh hôn, mục lục chung drabble

.

Tầm mộng

Read the rest of this entry »

[Drabble] [TouRan] Xuân miên

Author : higasa

Disclaimer : không ai thuộc về tôi cả

Pairing : Ichigo Hitofuri (hoặc ai đó =))))) ) x Mikazuki Munechika

Art by : Ibuki Satsuki

.

Xuân miên

Read the rest of this entry »

[Drabble] [TouRan] Đỗ quyên khấp lộ, quyên điểu đề hồng

Author : higasa

Disclaimer : không ai thuộc về tôi cả

Pairing : Ichigo Hitofuri x Mikazuki Munechika

.

Đỗ quyên khấp lộ, quyên điểu đề hồng

Read the rest of this entry »

[Drabble] [TouRan] Vô đề

Author : higasa

Disclaimer : không ai thuộc về tôi cả

Pairing : Ishikirimaru x Mikazuki Munechika (chắc thế =)))))))))) )

.

.

Vô đề

Read the rest of this entry »