[TouRan] Drabble

Touken Ranbu fanfic

Drabble

*

[IchiMika] Shiki

[TsuruMika] Niệm

[MidaMika] Lạc

[IchiMika] Exulansis

[TsuruMika] Memento mori

 [IchiMika] Bụi tro

[TsuruMika] Mộng du

[IchiMika] It’s raining outside

[IchiMika] Phù sinh

[UguMika] Nhục bì

[non-cp] Tận thế

[IchiMika] Thiêu thân

[GotouMika] Thử ngạn

[IchiMika] Cầu hôn

[IchiMika] Minh hôn | Tầm mộng

[IshiMika] Vô đề

[IchiMika] Đỗ quyên khấp lộ, quyên điểu đề hồng

[IchiMika] Xuân miên

[IchiTsuruMika] Bạch đầu ngâm

Advertisements